Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ รับวุฒิ ปวส.
31 ก.ค. 63
458 views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)

- รับเฉพาะวุฒิ ปวส. เรียน 1 วัน/สัปดาห์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว !

สาขาวิชาที่เปิดรับ 
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( LM)

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ รับวุฒิ ปวส.
458 views | 31 ก.ค. 63
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
ปิดรับสมัคร
01

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณีไม่มีประสบการณ์ทำงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (เปิดสอบในสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ค. - 20 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : แจ้งผลทางโทรศัพท์ หลังการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์
Related Content