Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2
29 ก.ค. 63
427 views
Shares
0

ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2
427 views | 29 ก.ค. 63
ไม่ระบุ
20 ก.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
ปิดรับสมัคร
20

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
สอบสัมภาษณ์ มี 2 รูปแบบให้เลือก

1. สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน เวลา ที่ผู้สมัครสะดวก
2. สัมภาษณ์โดยตรง
2.1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
2.2 ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตัวเอง รายละเอียดสถานที่ ดูในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.ค. - 26 ต.ค. 63

Related Content