Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏพระนคร ภาค กศ.พบ. (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
22 ก.ค. 63
749 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏพระนคร ภาค กศ.พบ. (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- ไม่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ
- ไม่มีใช้ผลคะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.ค. - 11 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 ต.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 24 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 27 ต.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content