Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 3)
05 มิ.ย. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 3)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. เฉพาะบางสาขาวิชา
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
- ไม่มีสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ก.ค. 63

Related Content