Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การรับสมัครปีการศึกษา 2563
25 พ.ค. 63
978 views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การรับสมัครปีการศึกษา 2563

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การรับสมัครปีการศึกษา 2563
978 views | 25 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
25

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 - 31 พ.ค. 63

Related Content