Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
15 เม.ย. 63
936 views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- กศน. หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT 
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ
- ผลคะแนน O-NET
*ผลคะแนนทั้งหมด ไม่มีกำหนดคะแนนสอบขั้นต่ำ*
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content