Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
07 เม.ย. 63
11K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) โครงการปกติ และโครงการพิเศษ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- GPAX 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563
- ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content