Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
03 เม.ย. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- วิทยาลัยนานาชาติ​

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
- GPAX 6 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT 
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ
- ผลคะแนน O-NET
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content