Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.พะเยา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
01 เม.ย. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.พะเยา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

-  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาลัยการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ และมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
- ผลคะแนน O-NET
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content