Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
31 มี.ค. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชาจีนวิทยา
- สำนักวิชานวตกรรมสังคม
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชานิติศาสตร์
- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- ปวช. / กศน. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 6 เทอม และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ
- ผลคะแนน PAT เฉพาะบางสาขา ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
ระเบียบการ เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.) >>Click
ระเบียบการ เฉพาะหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต​ >>Click
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63

ปฎิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content