Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
25 มี.ค. 63
7K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะโบราณคดี​
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
7K views | 25 มี.ค. 63
ไม่ระบุ
17 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
ปิดรับสมัคร
17
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ตามที่คณะกำหนด    
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563
- ผลคะแนน O-NET
- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ *เฉพาะคณะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content