Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รวมทุกวิทยาเขต
25 มี.ค. 63
13K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน  จ.นนทบุรี

วิทยาเขตบางเขน
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์ 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะสิ่งแวดล้อม
- วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน
- คณะเกษตร กำแพงแสน 
- คณะประมง (วิทยาเขตกำแพงแสน)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา​

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องที่ยว​

วิทยาลัยการชลประทาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ 
- มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563 หรือ ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563
- มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะความถนัด *เฉพาะคณะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content