Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
24 มี.ค. 63
11K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ศูนย์รังสิต / ศูนย์ลำปาง / ศูนย์พัทยา / ท่าพระจันทร์

- คณะนิติศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี​
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน​
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
- โครงการ Thammasat Frontier School >>Click

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด
- มีคุณสมบัติผู้สมัคร ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด เช่น วุฒิการศึกษา คะแนนภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563
- มีผลคะแนน O-NET
- มีผลคะแนน วิชาเฉพาะ มธ. *เฉพาะคณะที่กำหนด
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63

ระเบียบการอัปเดต เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร >>Click 
Related Content