Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
24 มี.ค. 63
12K views
Shares
0

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะครุศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะจิตวิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content