Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions
12 มี.ค. 63
6K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions

รับตรง 63 สถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions
6K views | 12 มี.ค. 63
ไม่ระบุ
01 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63
ปิดรับสมัคร
01

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาเวชระเบียน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โครงการร่วมกับ ม.บูรพา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โครงการร่วมกับ ม.บูรพา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
- GPAX 6 เทอม
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน O-NET 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- พิจารณาคะแนน GAT / PAT 2 ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกสมัครได้ 4 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 07 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 28 - 30 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 พ.ค. 63

Related Content