Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) โครงการ Thammasat Frontier School
05 มี.ค. 63
18K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) โครงการ Thammasat Frontier School คือ โครงการรับนักศึกษาไม่สังกัดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและออกแบบหลักสูตรตามเป้าหมาชีวิตตัวเอง และค้นหาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพความถนัด​

โดยโครงการจะเปิดให้นักศึกษาแสดงความจำนง เพื่อเลือกเข้าคณะหรือหลักสูตรที่สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่การเรียนในภาคศึกษาที่ 3  โดยจะต้องมีเกรด ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีหน่วยกิตรวม ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต มีคณะให้เลือก ดังนี้

- คณะนิติศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- วิทยาลัยสหวิทยาการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET 
- พิจารณาผลคะแนน GAT
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิต 1 หรือ คณิต 2
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63  
Related Content