Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
02 มี.ค. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- เพศหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันเปิดการศึกษา วันที่ 10 ส.ค. 63)
- เพศหญิง ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- เพศชาย ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้านเหตุผล ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 ก.พ. - 23 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 22 พ.ค. 63

สอบ
: 26 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 02 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ก.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content