Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
22 ม.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 15 

TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
5K views | 22 ม.ค. 63
60 คน
06 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
06

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

1. กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ จำนวนรับ 13 คน
- ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น โดยอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ยกเว้น นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองได้

2. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 47 คน  
- ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ คณิต1 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา)
- สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,
ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภายในวันที่ 1 มี.ค. 63
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 29 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 63

Related Content