Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2
26 ธ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2
2K views | 26 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 10 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
02

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
- มี GPAX 5 เทอม ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน รายละเอียดวิชาสอบดูที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ฝ่ายการเงิน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- รายละเอียดทุน ดูคุณสมบัติในระเบียบการ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 10 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 17 มี.ค. 63

สอบ
: 21 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 21 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 มี.ค. 63

Related Content