Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช (ครั้งที่ 2)
20 ธ.ค. 62
13K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช (ครั้งที่ 2)

รับตรง 63 ม.รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช (ครั้งที่ 2)
13K views | 20 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
20 ธ.ค. 62 - 25 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
20

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เฉพาะวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รับผู้สำเสร็จการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
- ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ถึง 4 อันดับ ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ธ.ค. 62 - 25 พ.ค. 63

สอบ
: 06 มิ.ย. 63

Related Content