Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ
16 ธ.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ

รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ
3K views | 16 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 14 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
02

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
นักเรียนจ่าทหารเรือ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. 3 หรือเทียบเท่า
- เป็นชายโสด เกณฑ์อายุตามที่กำหนด
- สัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 14 ก.พ. 63

สอบ
: 07 มี.ค. 63

Related Content