Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น
16 ธ.ค. 62
6K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และ ภาคต่อเนื่อง

 

รับตรง 63 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น
6K views | 16 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
01 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
ปิดรับสมัคร
01

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน
300 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตร 4 ปี)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน 3 ปี)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาช่างเครื่องบิน
56 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคสมทบ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส. รับเฉพาะบางสาขาวิชา
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 27 เม.ย. 63

Related Content