Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 กสพท รอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช
04 ต.ค. 62
27K views
Shares
0

TCAS 63 กสพท เปิดรับรอบที่ 3 (Admission 1) คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
- คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า เท่านั้น
- คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน สายอาชีพ กศน เด็กซิ่ว จบ ป.ตรี รับหมด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 (ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)​
รวมคะแนน 5 วิชา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60% 

- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ 70% (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม) ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา (ใช้คะแนนสอบวันที่ 14 - 15 มี.ค. 63 เท่านั้น)

- ผลคะแนนวิชาเฉพาะ 30% ที่จัดสอบโดย กสพท (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 7 มี.ค. 63 เท่านั้น)

- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 10 - 31 ต.ค. 62 ทาง www9.si.mahidol.ac.th รายละเอียด >>Click

- ยื่นสมัคร กสพท ผ่านระบบ TCAS 63 ทาง www.mytcas.com
- สามารถเลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6 อันดับ 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 11 - 15 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

Related Content