Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
24 ก.ย. 62
9K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.มหิดล เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ

รับตรง 63 ม.มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
9K views | 24 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
03 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
ปิดรับสมัคร
03

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการเงิน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการตลาด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาเคมี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ศึกษาในโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาช่าติในประเทศไทย หรือ ศึกษาจากต่างประเทศ
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ PTE ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
- มีผลสอบฉบับจริง ACT (Math score) หรือ New SAT (Math score) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน ITP TOEFL, Writing และคณิตศาสตร์
**ผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์**
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท 
- ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามกำหนดในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 17 ต.ค. 62

สอบ
: 27 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 - 25 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 พ.ย. 62

Related Content