Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก
23 ส.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับคณะครุศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก

รับตรง 63 ม.ราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก
3K views | 23 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
22 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
ปิดรับสมัคร
22

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิชาชีพครู
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วัดแววความเป็นครู
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- สามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 04 ต.ค. 62

สอบ
: 05 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ต.ค. 62

ระเบียบการประกาศเพิ่มเติม >>Click
Related Content