Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" รอบพิเศษ วิทยาเขตตรัง
03 ก.ค. 62
651 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับโครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" รอบพิเศษ วิทยาเขตตรัง จำนวน 9 หลักสูตร

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" รอบพิเศษ วิทยาเขตตรัง
651 views | 03 ก.ค. 62
100 คน
26 มิ.ย. 62 - 09 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
26

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการตลาด
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ไม่ระบุ
2.25
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- รับทุกแผนการเรียน
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 มิ.ย. - 09 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 62

Related Content