Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 6
25 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับรอบที่ 6 

รับตรง 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 6
2K views | 25 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
18 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
18

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
70 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษามลายู
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
9 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
26 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
34 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
21 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
6 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่เลือกสมัคร ยื่นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 - 30 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 05 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 ก.ค. 62

Related Content