Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นวมินทราธิราช รอบรับตรง
25 มิ.ย. 62
4K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.นวมินทราธิราช เปิดรับรอบรับตรง

รับตรง 62 ม.นวมินทราธิราช รอบรับตรง
4K views | 25 มิ.ย. 62
190 คน
18 มิ.ย. 62 - 12 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPAX และ O-NET หรือ V-NET
- ผลคะแนน PAT 7 ใช้เฉพาะสาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร/สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ก.ค. 62

Related Content