Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.มหาสารคาม โครงการที่คณะดำเนินการเอง
19 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62  ม.มหาสารคาม เปิดรับโครงการที่คณะดำเนินการเอง จำนวน 10 คณะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า 
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ เลือกคณะที่ต้องการสมัครเพื่อไปยังเว็บไซต์สมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 - 23 มิ.ย. 62
2. คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร 14 - 24 มิ.ย. 62
3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดรับสมัคร 10 - 25 มิ.ย. 62
4. คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 14 - 24 มิ.ย. 62
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัคร 14 - 24 มิ.ย. 62
6. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัคร 14 - 21 มิ.ย. 62
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 12 - 24 มิ.ย. 62
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 17 - 21 มิ.ย. 62
9. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดรับสมัคร 18 - 24 มิ.ย. 62
10. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิ.ย. 62
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 25 มิ.ย. 62

วันสอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการของแต่ละคณะที่เลือกสมัคร
Related Content