Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 5
19 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 5 

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 5
2K views | 19 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
01 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
- ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
- เปิดรับสมัครทั้งหมด 8 โครงการ ให้เลือกประเภทการสมัคร 1 โครงการ ดูรายละเอียดคุณสมบัติที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 20 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 25 มิ.ย. 62

สอบ
: 27 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 04 ก.ค. 62

Related Content