Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบโควตารับตรงพิเศษ
05 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับรอบโควตารับตรงพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือเทียบเท่า  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- เอกสารที่ใช้สมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
- สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 14 มิ.ย. 62

Related Content