Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
28 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.นเรศวร เปิดรับรอบที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
3K views | 28 พ.ค. 62
6 คน
06 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
06

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตร์
6 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- ศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย , เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลําพูน , ลําปาง , พะเยา , น่าน , แพร่ , กําแพงเพชร , ตาก , นครสวรรค์ , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , อุตรดิตถ์ , และ อุทัยธานี
- ต้องมีภูมิลำเนาใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , ตาก , สุโขทัย , อุตรดิตถ์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- GPAX 6 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน กสพท
- ผลคะแนน O-NET
- ผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ไปที่ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content