Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 5
27 พ.ค. 62
14K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 5 

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 5
14K views | 27 พ.ค. 62
323 คน
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. / กศน. ตามที่กำหนด
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET, V-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่สมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา, หลักสูตรต่างประเทศ 1,000 บาทต่อสาขา
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 - 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content