Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
21 พ.ค. 62
406 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ขอนแก่น เปิดรับรอบที่ 5 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5 โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
406 views | 21 พ.ค. 62
21 คน
30 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ)
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
1 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ)
1 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ตามที่คณะสาขาวิชาสมัครกำหนด
- เป็นผู้พิการ รายละเอียดตามกำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 มิ.ย. 62

Related Content