Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 5
15 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

 TCAS 62 ม.สวนดุสิต เปิดรับรอบที่ 5 

TCAS 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 5
3K views | 15 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

โรงเรียนการเรือน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

โรงเรียนการเรือน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

โรงเรียนการเรือน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
Portfolio :

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า   
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 มิ.ย. 62

Related Content