Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
13 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รังสิต เปิดรับวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)

รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
2K views | 13 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
10 พ.ค. 62 - 04 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
10

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- มีผลคะแนน  O-NET
- มีผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 หรือ ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ คณิต1 เคมี ชีววิทยา​
- กรณีศึกษาจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือมีผลสอบทางการศึกษา แบบหลักสูตรนานาชาติ ดูเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ และจิตวิทยา
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62

สอบ
: 05 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 05 - 08 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 62

Related Content