Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
09 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับรอบที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2K views | 09 พ.ค. 62
30 คน
30 พ.ค. 62 - 04 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อจัดการนวัตกรรม
5 คน
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 
- หรือเทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
- จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขัน ในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
- หากมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET นำมาประกอบแฟ้มสะสมผลงานด้วย
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขา
- แฟ้มสะสมผลงาน ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม) เนื้อหาตามที่กำหนดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62

วันสอบสัมภาษณ์ ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ
Related Content