Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
03 พ.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
1K views | 03 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
01 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า   
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ รู้ผลทันที
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์ เลขที่ 111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 082-5601365
- ค่าสมัคร 350 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 31 พ.ค. 62

Related Content