Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.พายัพ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (ครั้งที่ 4)
10 เม.ย. 62
381 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.พายัพ เปิดรับวิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (ครั้งที่ 4)

รับตรง 62 ม.พายัพ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (ครั้งที่ 4)
381 views | 10 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
25 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
25

วิทยาลัยดุริยศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. 3 หรือ ปวส.2 หรือ เทียบเท่า
- มีความรู้ และทักษะทางดนตรี 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี
- แฟ้มสะสมผลงาน นำมาวันสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 62) รายละเอียดการส่งเอกสารในระเบียบการ
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 25 มี.ค. - 24 พ.ค. 62) ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 มี.ค. - 24 พ.ค. 62

สอบ
: 25 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 25 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 29 พ.ค. 62

Related Content