Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ
09 เม.ย. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับภาคพิเศษ รุ่น 18 เรียนวันวันจันทร์-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์

 

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ
5K views | 09 เม.ย. 62
440 คน
01 เม.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (จันทร์-ศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ (จันทร์-ศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เสาร์-อาทิตย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (เสาร์-อาทิตย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (จันทร์-ศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวท. / ปวส. หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น 1 หลักสูตร 1 คณะ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 เม.ย. - 24 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 06 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ก.ค. 62

Related Content