Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 กสพท รอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช
26 มี.ค. 62
12K views
Shares
0

TCAS 62 กสพท เปิดรับรอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
- คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า เท่านั้น
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET (ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)​
  รวมคะแนน 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 60% เฉพาะ ม. 6 ที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 61

- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม)
- ผลคะแนนวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 9 มี.ค. 62 เท่านั้น)
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
 - สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6 อันดับ 
สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 14 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content