Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.มหาสารคาม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
26 มี.ค. 62
5K views
Shares
0

TCAS 62 ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระบบปกติ, ระบบเทียบเขา, ระบบตอเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2561 หรือ 2562
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 *เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์
- สอบทักษะเพิ่มเติม (คณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ) *เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาการสารสนเทศ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

**คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสต์ เกณฑ์การคัดเลือกติดตามทางเว็บไซต์ กสพท**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 14 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนของแต่ละคณะ >>Click

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content