Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 2 โครงการ
15 มี.ค. 62
450 views
Shares
0

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับรอบที่ 2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการทายาทธุรกิจยางพารา : จำนวนรับ 9 คน 
2. โครงการช่อศรีตรัง 1 : จำนวนรับ 10 คน 

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 2 โครงการ
450 views | 15 มี.ค. 62
19 คน
01 มี.ค. 62 - 10 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการทายาทธุรกิจยางพารา)
9 คน
2.75
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการช่อศรีตรัง
10 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีผลคะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์แต่ละโครงการสมัครกำหนด

1. โครงการทายาทธุรกิจยางพารา ใช้ GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีบิดา หรือมารดา หรือบุคคลที่กำหนด เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางต้นน้ำ ฯลฯ อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมในระเบียบการ

2. โครงการช่อศรีตรัง ใช้ GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ส่งใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 2 (LRC 2) ชั้น 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือ ทางอีเมล์ stirc@psu.ac.th
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มี.ค. - 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

1. โครงการทายาทธุรกิจยางพารา >>Click
2. โครงการช่อศรีตรัง 1 >>Click
Related Content