Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
08 มี.ค. 62
500 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- ต้องศึกษาจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT หรือ O-NET ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ สมัคร 1 สาขาวิชา 200 บาท, สมัคร 2 สาขาวิชา 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ชำระด้วยตนเอง ไปที่ งานการเงิน อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 15.30 น.
- ส่งเอกสาร ทางอินเทอร์เน็ต หรือ ส่งด้วยตนเอง ไปที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 - 22 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62 
Related Content