Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
07 มี.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์ เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
2K views | 07 มี.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 2.00 ขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 
- สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ สํานักงานโครงการฝึกอบรมหลกสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารสมเด็จย่า 93 ช้ัน 12 ห้อง 1208 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
- ค่าสมัคร 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 30 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 10 พ.ค. 62

สอบ
: 14 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 พ.ค. 62

Related Content