Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 โครงการพิเศษต่าง ๆ
07 มี.ค. 62
649 views
Shares
0

TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับรอบที่ 2 โครงการพิเศษต่าง ๆ

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)
2. โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.)
3. โครงการ Smart Farmer
4. โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน
5. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน)

TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 โครงการพิเศษต่าง ๆ
649 views | 07 มี.ค. 62
453 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชวิทยาศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
2 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual program) (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
5 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชากิจการสาธารณะ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาบัญชี (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข))
ไม่ระบุ
3.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPAX และ แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่กำหนด  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- อัพโหลดไฟล์เอกสารที่กำหนด และแฟ้มสะสมผลงาน ในเว็บไซต์รับสมัคร ไม่ต้องส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content