Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.คริสเตียน หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
04 มี.ค. 62
674 views
Shares
0

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนมาก

รับตรง 62 ม.คริสเตียน หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
674 views | 04 มี.ค. 62
505 คน
03 พ.ย. 61 - 03 ส.ค. 62
ปิดรับสมัคร
03

Bachelor of Arts
Tourism and Service Innovation
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
75 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.christian.ac.th
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3438-8555 หรือ 08-1941-9995
- Line: C.U.T. และ Facebook: มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 พ.ย. 61 - 03 ส.ค. 62

วันสอบ, สอบสัมภาษณ์ และประกาศผล เป็นไปตามกำหนดการของการรับแต่ละครั้ง  
Related Content