Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ รอบ Admissions (2 โครงการ)
04 มี.ค. 62
931 views
Shares
0

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ เปิดรับหลักสูตรนานาชาติ รอบ Admissions (2 โครงการ)

1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ รอบ Admissions (2 โครงการ)
931 views | 04 มี.ค. 62
101 คน
15 ก.พ. 62 - 08 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
15

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
51 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- มีคะแนนสอบวัดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนทดสอบ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) >>Click
2. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) >>Click
- ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร รายละเอียดตามที่กำหนดในระเบียบการ
- ค่าสมัคร 1,000 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.พ. - 08 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 15 มี.ค. 62

สอบ
: 20 - 21 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 30 - 31 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content