Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบข้อเขียนรับตรง
25 ก.พ. 62
596 views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับรอบข้อเขียนรับตรง

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบข้อเขียนรับตรง
596 views | 25 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
29 ธ.ค. 61 - 10 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
29

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น  หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. / กศน. เฉพาะผู้สมัครคณะจิตวิทยา
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62) 
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารทหารไทย
- หรือ สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 10 เม.ย. 62)
- กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เลขที่ 19 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
กำหนดการ
รับสมัคร
: 29 ธ.ค. 61 - 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 12 เม.ย. 62

สอบ
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 26 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 เม.ย. 62

Related Content