Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 2 แบบโควตา
21 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.นวมินทราธิราช เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

TCAS 62 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 21 ก.พ. 62
235 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
32 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช.
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ตามที่กำหนด
- แบ่งการรับนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GPAX และ O-NET หรือ V-NET
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 09 - 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content